Město Měčín
Měčín, Farní 43
34012 Měčín,  Švihov
IČ: 255785
DIČ: CZ00255785
bankovní spojení: 0823017399/0800

telefon: 376395108 - starosta, 3,76395571 místostarosta, 376395132 Hromadová, Bendová,
fax: 376 395 132

mesto.mecin@iol.cz
www.mecin.cz

ID datové schránky: m5sbhpm

Úřední hodiny:
Po, St, 8 - 17,00

rss  | mapa serveru  | 
Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví

 

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lez podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem

 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel,

  • Který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem, uvedeným v § 6,

  • Kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

  • Kterému byla informace poskytnuta částečně,  aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

  • Který nesouhlasí s výši úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14 a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací

Stížnost lze podat písemně nebo ústně, je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemná záznam.

Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

 1. Doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,

 2. Uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně, nebo ústně do protokolu.  Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.